Navigace

Obsah

Květen v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek

Typ: ostatní
kompletní informace k programu a akcím muzea

Květen v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek


STÁLÉ EXPOZICE

BESKYDY - PŘÍRODA A LIDÉ

Záměrem expozice je ukázat propojenost přírody a lidské činnosti. Jak příroda utvářela lidský život a způsob obživy, ale také jak lidská činnost ovlivňovala a ovlivňuje beskydskou přírodu.
Expozice provází návštěvníka tak, jak lidé do přírody a do hor míří – od města a městského života až po nejčistší přírodu a její ochranu. Cestou ho seznamuje s důležitými momenty z historie, etnografie, geologie, botaniky, zoologie, mineralogie a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd.

ZÁMECKÝ OKRUH

Prohlídkovou trasou po frýdeckém zámku projdete Rytířský sál s erbovními obrazy slezské šlechty, zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet a kapli sv. Barbory. Stylizovaný zámecký okruh ukazuje život šlechty a měšťanstva v historické oblasti těšínského knížectví, převážně z 19. století.


FRÝDEK A MÍSTEK

Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém území, které oddělovala jen „... šumivá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a zároveň moderní byla a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící, byli připomínáni a jejich činy zaznamenávány.

Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh


FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Expozice v sakristii Zámecké kaple svaté Barbory je připomínkou, že Frýdek patřil od 18. století k nejznámějším mariánským poutním místům ve Slezsku. Vystaveny jsou fotografie, liturgické předměty, tisky, dárky z pouti k Panně Marii Frýdecké, kterou podniklo od druhé poloviny 17. století dodnes nepřeberné množství poutníků. 


Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh


ZÁMECKÁ KAPLE SV. BARBORY

Zámecká kaple svaté Barbory byla vystavěna mezi lety 1636 - 1664 za Jiřího III. z Oppersdorfu. Dominantou kaple je hlavní oltář, který je tvořen kamennou a zděnou mensou, na níž je umístěn dřevěný oltářní nástavec. Oltář je zdoben zlacenými akantovými řezbami, které obklopují oltářní obraz zachycující smrt a nanebevstoupení sv. Barbory. 

Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh


VÝSTAVY

RAŠELINIŠTĚ A RAŠELINNÉ LOUKY V BESKYDECH

Rašeliniště v Moravskoslezských Beskydech jsou velmi vzácným biotopem. Nejen vzácné druhy mechorostů, ale i ohrožené kvetoucí rostliny najdeme na rašeliništích a rašelinných loukách v oblasti Moravskoslezských Beskyd, kde je podloží chudé na minerály.
Výstava seznámí návštěvníky s typickými obyvateli rašelinišť a rašelinných luk nejen z říše rostlin a živočichů. Prostřednictvím historických fotografií z muzejního fotoarchivu přenese návštěvníky do 60. let minulého století do obce Staré Hamry, kde se nacházelo největší a nejcennější beskydské rašeliniště.

Výstava potrvá do 11. června 2023

Změna programu vyhrazena (sledujte, prosím, naše webové stránky).
RENESANČNÍ ČLOVĚK FERDIŠ DUŠA

V letošním roce si připomínáme dvě významná výročí malíře, grafika, ilustrátora a keramika Ferdiše Duši. Narodil se 13. ledna 1888 ve Frýdlantu nad Ostravicí, zemřel 1. prosince 1958 tamtéž. 
Ferdiš Duša byl nejen výtvarníkem, ale také velkým sběratelem. Vlastnil rozsáhlou knihovnu, ve které byly tituly z různých vědních oborů (výtvarné techniky, dějiny umění, etnografie). Měl velký soubor podmaleb na skle, sbíral výšivky, kramářské písně, keramiku, papírové betlémy atd. Věnoval se fotografování, ilustroval řadu knih. Ilustroval díla osobností moderní katolické literatury, jako byli Jakub Deml, Bedřich Konařík a František Odvalil. Svůj vztah ke Slovensku a motivu Jánošíka vyjádřil v ilustracích k Bottově Smrti Jánošíkově. Jedním z vrcholů Dušova ilustrátorského díla bylo vydání Bezručových Slezských písní z roku 1927. Významné byly jeho ilustrace pohádek Vojtěcha Martínka (U jasného plamene) a Viléma Závady (Devět pávů), kde je opět patrná Dušova bohatá a nevyčerpatelná imaginace, díky níž svým osobitým způsobem vylíčil nejen dramatičnost a náboj těchto pohádek, ale také jejich poetickou a lyrickou část.


Výstava potrvá do neděle 18. června 2023.

Změna programu vyhrazena (sledujte, prosím, naše webové stránky).


 
DĚNÍ V MUZEU

VÝZNAMNÉ STAVBY A PLASTIKY VE FRÝDKU

Čtvrtek 11. května 2023, sraz v 16.30 hod. na Slezské ulici ve Frýdku u Slezské pekárny, vstup zdarma

Putování za stavbami významných architektů a plastikami významných umělců ve Frýdku – Julia Neumanna, Arthura Barona a Oskara Neumanna, Františka Juráně, Ludvíka Juroše, Jara Čermáka, Hermanna Rippera, Emila Haukeho, Josefa Mařatky, Antonína Grunda, Bohumila Kafky a dalších.

Změna programu vyhrazena.


WORKSHOP MOKŘADNÍ A RAŠELINIŠTNÍ MECHOROSTY

Středa 17. května 2023, 15.00–17.00 hod., učebna v expozici Beskydy – příroda a lidé, vstupné dle platného ceníku

Ukážeme si základní snadno poznatelné druhy mechorostů. Účastníci si odnesou vzorky mechorostů s sebou. Přinést je možné i vlastní sběry mechorostů.
Vstupné v rámci vstupenky do expozice Beskydy - příroda a lidé dle platného ceníku.


Změna programu vyhrazena.


VÝZNAMNÉ STAVBY A PLASTIKY V MÍSTKU

Čtvrtek 18. května 2023, sraz v 16.30 hod. před Střední průmyslovou školou v Místku, vstup zdarma

Putování za stavbami významných architektů a plastikami významných umělců v Místku – Jara Čermáka, Ludvíka Juroše, Miloše Lamla, Bohumila Hübschmanna, Joži Úprky, Hermanna Rippera, Lubomíra a Čestmíra Šlapetových, Jana Klemy a dalších.

Změna programu vyhrazena.


MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ

Čtvrtek 18. května 2023, 9.00–17.00 hod., Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Expozice a výstavy návštěvníkům otevřeny zdarma.
V 16.30 hodin komentovaná prohlídka výstavy Renesanční člověk Ferdiš Duša s autorem.


Změna programu vyhrazena.


 

PŘÍRODA HROU

Pondělí 22. května 2023, 9.00–17.00 hod., Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, vstupné 30 Kč|15 Kč|10 Kč

Přírodovědná akce ve frýdeckém zámku při příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti.
Biologickou rozmanitostí se rozumí pestrost genů, rostlinných a živočišných druhů a ekosystémů, které tvoří život na planetě Zemi. V muzeu Vám u příležitosti tohoto dne představíme přírodovědné obory, kterým se věnujeme – botanika, bryologie, entomologie, mykologie a zoologie. Na jednotlivých stanovištích představíme pestrost přírody kolem nás. Těšit se můžete na živé i neživé mechorosty, houby, rostliny, zvířata a další přírodniny. Pro děti je připraveno tvoření a vědomostní kvízy – úspěšní řešitelé si na pokladně muzea vyzvednou drobnou odměnu.

Vstupné: součást vstupenky do výstavy Rašeliniště a rašelinné louky v Beskydech.

Program:
9:00 až 12:00 hod. školy
13:00 až 14:30 hod. družiny
15:00 až 17:00 hod. veřejnost


Změna programu vyhrazena.


HRAD HUKVALDY

Čtvrtek 25. května 2023, 16.30 hod., přednáškový sál v Zeleném domě, vstupné 25 Kč

Hukvaldský hrad a jeho okolí v proměnách času – stavební vývoj, archeologické průzkumy a nálezy, rekonstrukce a opravy hradu, srovnání s dalšími hrady hückeswagenovského typu v okolí, jak začalo akce dobývání hradu Hukvaldy.

Změna programu vyhrazena.


STUDIJNÍ KNIHOVNA

Navštivte naši studijní knihovnu v prostorách frýdeckého zámku. Nabízíme všem zájemcům o odbornou literaturu a regionální více než 39 000 svazků a také několik druhů přírodovědných a společenskovědných vědeckých časopisů. Knihovní fond zahrnuje především naučnou literaturu se vztahem k regionu Frýdecko-Místecka, popř. severní Moravy a Slezska. Naše knihovna je specializovanou knihovnou a knihy si zde můžete zapůjčit pouze prezenčně.
Vstup z prvního nádvoří frýdeckého zámku.

Knihovna otevřena:
Pondělí, čtvrtek: 9.00-12.00, 13.00-17.00
Pátek: 9.00-12.00*

*V případě potřeby si lze po předběžném objednání na emailové adrese studijní knihovny domluvit návštěvu knihovny též v pozdějších hodinách.


PŘÍRODOVĚDNÉ PORADNY V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK

Botanická poradna

Místo konání: Langův dům, Hluboká 66
Termín: po předchozí domluvě

V botanické poradně vám pomůžeme s určením planě rostoucích rostlin. Dotazy a fotografie můžete zaslat na email, případně domluvit návštěvu, pokud máte rostliny nasbírané. 
Kontakt: jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 731 102 532.

Bryologická poradna

Místo konání: Langův dům,  Hluboká 66
Termín: každé pondělí v době 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 18:00 hod.
Tradiční poradna pro určení vámi přinesených mechorostů. Determinace probíhá většinou pomocí mikroskopu a název druhu se zpravidla dozvíte na počkání. Mechorosty lze přinést v čerstvém stavu nebo vyschlé. 
V případě potřeby si lze domluvit určení mechorostů i v jiný všední den po dohodě s bryologem.
Kontakt: jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 731 102 532.

 

Entomologická poradna

Místo konání: Langův dům, 1. patro, Hluboká 66
Termín: po předchozí domluvě
V poradnách vám pomůžeme s určením nejen hmyzu, ale případně i jiné skupiny bezobratlých. Hmyz k determinaci lze přinést živý nebo mrtvý. Některé druhy bezobratlých lze určit také na základě fotografie, kterou můžete poslat na níže uvedený emailový kontakt. V případě potřeby si lze domluvit určení bezobratlých i v jiný všední den po dohodě s entomologem.
Kontakt: petr.jeziorski@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 558 628 001, kl. 42.

Zoologická poradna

Místo konání: Langův dům, 1. patro, Hluboká 66
Termín: po předchozí domluvě
Zoologická poradna je zájemcům k dispozici nepřetržitě po celý rok. Pomůžeme vám zde s určením různých druhů obratlovců jako jsou ryby, plazi, obojživelníci, ptáci a savci. Schůzku prosíme domluvit předem, případně pro urychlení je možné posílat fotografie na níže uvedený email.
Kontakt: katerina.janova@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 558 628 001, kl. 41.

 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek,p.o.
Hluboká 66
738 01 Frýdek-Místek 
Czech republic
 

 


Vytvořeno: 6. 4. 2023
Poslední aktualizace: 1. 6. 2023 6:23
Autor: Správce Webu