image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Oznámení - zveřejnění zpracované Územní studie Krmelín ÚS2 pro zastavitelnou plochu BV Z8
30 1 2
Rozpočtové opatření č. 6/2024
3 4 5
6 7
Záměr obce ke směně nemovitých věcí - č.j OÚKr 456/2024
8 9
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 2024 - 7.-8.2024
Objednávka č. 13/2024 Havarijní oprava propadlé dešťové kanalizační šachty na ul. Světlovské
10
Objednávka č. 14/2024 Oprava oplocení kolem čerpací stanice č.2 na ul. Pod Myslivnou 1589/2
11 12
13 14 15 16
Směrnice č. 1/2024 k ochraně osobních údajů v kamerovém systému obce Krmelín
17 18 19
20
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
21 22 23
Objednávka č. 15/2024 Vytýčení 3 skrytých dešťových šachtic a jejich vyzvednutí na povrch (ul. Lysková)
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 7. - 8.6.2024
24 25 26
27 28 29
Rozpočtové opatření č. 7/2024
30 31
Farmářské trhy v Brušperku - pátek 31. května 2024
Parkour show exhibice - pátek 31. května 2024
1
Prodej drůbeže od Studénka Drůbež - sobota 1.6.2024
Dětský den a Rockshow - sobota 1. června 2024
2
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > Výběrové řízení - administrativní pracovník obce Krmelín

Výběrové řízení - administrativní pracovník obce KrmelínVyvěšeno: 2. 10. 2023
Sejmuto: 19. 10. 2023

 

Obec Krmelín
739 24 Krmelín, Kostelní 70
tel. 558 674 046, e-mail: krmelin@krmelin.cz
www.krmelin.cz


zastoupená starostkou Obce Krmelín, vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samostatných celků a o změně některých zákonů, v účinném znění, a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
s místem výkonu práce v obci Krmelín

Pracovní náplň:
• Plnění úkolů v samostatné a přenesené působnosti obce
• Poplatková agenda (správa daní a poplatků - místní poplatky, správní poplatky)
• Vidimace a legalizace (dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v účinném znění)
• Obsluha systému Czech POINT
• Evidence movitého a nemovitého majetku, inventarizace
• Zajišťování voleb
• Vedení pokladny a zajišťování souvisejících služeb včetně účtování pokladny
• Spisová služba, archivace a související agendy včetně datové schránky a úřední desky - zástup
• Zpracování statistických výkazů, údajů, dat
• Zajišťování slavností, kulturních a podobných akcí pořádaných obecním úřadem, včetně související práce mimo běžnou pracovní dobu (občasně)
• Další administrativní práce na obecním úřadě, včetně pořizování zápisů z jednání dle potřeb obce
• Objednávky, fakturace, příprava podkladů, vystavování faktur, kontrola úhrad a související práce
• Zpracování podkladů pro vymáhání pohledávek
• Příprava podkladů pro jednání zastupitelstva, výborů zastupitelstva, rady a komisí rady
• Hlášení v místním rozhlase
• Zajišťování agendy BOZP u zaměstnanců obce
• Zastupitelnost úředníků
• Předpokládaná náplň práce dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě: Administrativní a spisový pracovník včt. archivní péče o dokumenty – zástup; Sekretář – zástup; Referent majetkové správy - příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za služby za užívání bytů a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice, sestavování plánů majetkové správy podle propočtů, sumarizací, výsledků inventur a potřeb, souhrnné zpracovávání návrhů smluv při správě majetku apod.; Pracovník vztahů k veřejnosti - podávání informací občanům o náležitostech podání a o postupech při vyřizování jednotlivých podání občanů, zpracovávání návodů a obdobných materiálů (přehledů, seznamů, adresářů) pro veřejnost k vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí ve věcech příslušejících úřadu, podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech a procesech se vzájemnými souvislostmi a vazbami, například o poskytovaných službách, zajímavostech, ubytování, stravování a cenách, podávání informací občanům při vyřizování jejich záležitostí o věcné, místní a funkční příslušnosti všech územních správních úřadů a orgánů obcí, monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace; Organizační pracovník – zástup (pořizování zápisů z jednání orgánů obce, organizačně-technická agenda jednání orgánů obce apod.); Fakturantka – zajišťování fakturace, pomocné práce při provádění dokladových inventur, pořizování inventurních soupisů, zajišťování podkladů ke zjištění, výpočtu a placení daní, zajišťování inventarizace majetku a závazků apod.); Pokladník – zajišťování
pokladních služeb pro potřeby obce i veřejnost; Referent společné státní správy a samosprávy – zajišťování výkonu agendy samosprávy, státní správy, vyřizování věcí ve správním řízení); Referent správy daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění
- zajišťování správy místních poplatků za užívání veřejného prostranství, ze psů, z pobytu; Referent informačních systémů veřejné správy - zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy;

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• být fyzickou osobou;
• být státním občanem České republiky, popřípadě fyzickou osobou, která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt
• dosáhnout věku 18 let
• být plně svéprávný
• být bezúhonný
• ovládat jednací jazyk
• splňovat další předpoklady pro výkon správních činností, stanovené zvláštními právními
předpisy.

Další předpoklady:
• Předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v účinném znění
• Vzdělání středoškolské s maturitou, nebo vyšší odborné, nebo vysokoškolské
• Znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v účinném znění
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v účinném znění
• Velmi dobrá znalost práce s PC – Word, Excel, Outlook, Internet, včetně velmi dobré schopnosti psaní
• Výborná znalost českého jazyka slovem i písmem
• Celoživotní růst odbornosti podmínkou
• Dobrá komunikativnost, organizační schopnosti, iniciativa, plné nasazení, samostatnost, spolehlivost, schopnost odolávat stresu a časovému tlaku
• Schopnost týmové práce
• Časová flexibilita
• Řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič)

Výhodou je:
• Zvláštní odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v účinném znění, ve spojení s vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v účinném
znění
• Zkouška podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v účinném znění (provádění vidimace a legalizace)
• Vzdělání ekonomického směru, ochota dále se vzdělávat

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v účinném znění, 8. nebo 9. platová třída (platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v účinném znění, možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění)

Předpokládaný nástup do pracovního poměru je od 1. listopadu 2023, případně dle dohody, podle možnosti uchazeče ukončit předchozí pracovní poměr.

Doba trvání pracovního poměru: Pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou ode dne vzniku pracovního poměru.

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu uchazeče (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
• datum a podpis uchazeče
• telefonní kontakt a e-mailový kontakt na uchazeče.

K přihlášce připojí zájemce následující doklady:
• strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Podáním přihlášky k výběrovému řízení dává uchazeč souhlas se zpracováním a s archivací osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeči účastí ve výběrovém řízení souhlasí s tím, že sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům na písemnou žádost jejich písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení vráceny.

Lhůta pro podání přihlášky: do 18. října 2023 do 13:00 hod.
                                                Bližší informace k pracovní náplni na tel. + 420 724 135 569.

Způsob podání přihlášky: v zalepené obálce, na které bude výrazně uvedeno NEOTVÍRAT – VŘ
– Administrativní pracovník, adresované na Obec Krmelín, 739 24 Krmelín, Kostelní 70, nebo
doručené osobně do podatelny Obecního úřadu Krmelín.
Předpokládaný termín jednání s uchazeči: dne 24. října 2023 od 9:00 hodin, konkrétní pokyny
budou uchazeči zaslány na jím uvedený e-mail.

V Krmelíně dne 2. října 2023

Ing. Yveta Kovalčíková
starostka obce
vyvěšeno: 2. října 2023

Přílohy:


Zpět na přehled