Obsah

Návrh Územního plánu Krmelín
(zveřejněno 22.10.2021)

Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání Územního plánu Krmelín formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání - ke stažení

Opatření obecné povahy - Návrh Územního plánu Krmelín

I.2a    Výkres základního členění území

I.2b    Hlavní výkres

I.2c    Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

I.2d   Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje

I.2e   Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

II. 2a Koordinační výkres

II. 2b Výkres předpokládaných záboru půdního fondu

II. 2c Výkres širších vztahů (36.22 MB)

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu obce Krmelín na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů ÚP Krmelín na udržitelný rozvoj území – části C, D, E, F

Příloha č. 6 Územního plánu Krmelín (14.42 MB)


Změna č. 3 Územního plánu obce Krmelín
(zveřejněno 26.7.2016)
 

I.1.    Změna č. 3 Územního plánu obce Krmelín - textová část

I.2 a) Výkres základního členění území

        Legenda - I.2. a) Výkres základního členění území

I.2 b) Hlavní výkres

        Legenda - I.2. b) Hlavní výkres 

I.2 c) Výkres věřejně prospěšnýh staveb, opatření a asanací

        Legenda - I.2. c) Výkres věřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 

Změna č. 3 Územního plánu obce Krmelín
(zveřejněno 13.6.2011)
 

Opatření obecné povahy č. 1/2011 - Změna č. 3 Územního plánu obce Krmelín

Odůvodnění předkládané pořizovatelem

I. 1) Textová část - Výrok Změny č. 3 Územního plánu

I. 2a) Výkres základního členění území

I. 2a) Výkres základního členění území - legenda

I. 2b) Hlavní výkres

I. 2b) Hlavní výkres - legenda

I. 2c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanaci

I. 2c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanaci - legenda

II. 1) Textová část Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu 

II. 2a) Koordinační výkres

II. 2a) Koordinační výkres - legenda

II. 2b) Výkres širších vztahů

II. 2b) Výkres širších vztahů - legenda

II. 2c) Výkres předpokládaných záboru půdního fondu

II. 2c) Výkres předpokládaných záborů půdní fondu - legenda

 

Odkazy k nalezení předchozích změn územního plánu Krmelín
(zveřejněno 22.6.2017)

 

Na stránkách Moravskoslezského kraje jsou k dispozici mapové i textové části územních plánů obcí, hlavní odkaz:
 

Obec Krmelín

Níže územní plány obcí buď Mapová část - zadat do okna nahoře "vyhledat" Krmelín a zobrazit mapu obce.

nebo Přehledová část - zadat do okna nahoře "vyhledat" Krmelín nebo vedle obec s rozšířenou působností Frýdek Místek - pak Krmelínodkazem úplně vlevo vedle kódu přejít do agendy Obce Krmelín.

Přímý odkaz na přehledovou část Krmelína zde a pak přejít do dalších agend.