Navigace

Obsah

Poplatek ze psa

 

Stanovený Obecně závaznou vyhláškou obce Krmelín č. 1/2010 o místních poplatcích, zůstává pro rok 2019 v nezměněné výši:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí

a) za prvního psa 180 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 276 Kč,

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 90 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 180 Kč,

e) za prvního psa chovaného v nájemním domě 360 Kč, • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v nájemním domě 540 Kč, • za psa v nájemním domě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 180 Kč,

h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v nájemním domě, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 276 Kč.

Poplatek, vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které jsou držiteli psa staršího tři měsíce a mají trvalé bydliště nebo sídlo na území obce Krmelín, je splatný do 31.03.2018. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. Vznik své poplatkové povinnosti je držitel psa povinen ohlásit obecnímu úřadu do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Přihlášku k poplatku ze psa lze získat z internetových stránek obce:

(formát DOC)  (formát PDF)


Splatnost poplatku ze psů


Poplatek je možno uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu, případně bezhotovostně:

číslo bankovního účtu Obce Krmelín: 1681981389/5500
variabilní symbol: 1341xxx (xxx = číslo popisné rodinného domu)
specifický symbol: datum narození
konstantní symbol: 3558

Přihláška k poplatku ze psa - (formát DOC)  (formát PDF)

Poplatek ze psů – odhlášení -    (formát DOC)   (formát PDF)