Navigace

Obsah

Poplatek ze psa

Stanovený Obecně závaznou vyhláškou obce Krmelín č. 1/2019 o místních poplatcích, je stanoven pro rok 2020 ve výši:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí

  1. za jednoho psa       .............................................................................................200 Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ..................................... 300 Kč
  3. za jednoho psa chovaného v nájemním domě……………………   ……..400 Kč
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v nájemním domě......600 Kč
  5. za jednoho psa, kdy je držitel osoba starší 65 …………………………….100 Kč
  6. za druhého a každého dalšího psa, kdy je držitel osoba starší 65 ……...150 Kč
  7. za jednoho psa, kdy je držitel osoba s účinně přiznaným invalidním důchodem…100 Kč,
  8. za druhého a každého dalšího psa, kdy je držitel osoba s účinně přiznaným invalidním důchodem    …………… ………………………………………..150 Kč

Poplatek, vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které jsou držiteli psa staršího tři měsíce a mají trvalé bydliště nebo sídlo na území obce Krmelín, je splatný do 31.03.2020. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. Vznik své poplatkové povinnosti je držitel psa povinen ohlásit obecnímu úřadu do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba s účinně přiznaným invalidním důchodem, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Přihlášku k poplatku ze psa lze získat z internetových stránek obce:

(formát DOC)  (formát PDF)


Splatnost poplatku ze psů


Poplatek je možno uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu, případně bezhotovostně:

Údaje pro bezhotovostní platbu poplatků ze psů budou všem zaregistrovaným plátcům poplatků v průběhu měsíce ledna 2020 doručeny písemně na domovní adresu. Obracíme se tímto na obyvatele s prosbou, aby s platbou poplatků vyčkali do doby obdržení této zprávy. Současně prosíme o akceptaci nového bankovního spojení Obce Krmelín – č. účtu 1681981389, kód banky: 5500, Raiffeisenbank a. s.

Přihláška k poplatku ze psa -   (formát DOC)  (formát PDF)

Poplatek ze psů – odhlášení -  (formát DOCX)   (formát PDF)
aktualizován 20.3.2020