Navigace

Obsah


Informace k poplatku za směsný komunální odpad od ledna 2022

Vážení spoluobčané,

v souladu s novým zákonem o odpadech zavedla obec od ledna 2022 místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovacích prostředků – tj. nádob, které máte přistaveny u svých domů (nádoby 80 litrů nebo 120 litrů). Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, kterou se zrušují předchozí poplatky za komunální odpad:

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 4/2021 - ke stažení

Nový systém je podobný tomu, který máme nastavený již několik let, vyjma splatnosti poplatku. Jelikož poplatek bude vypočítán dle skutečně objednané kapacity popelových nádob, je splatnost poplatku zvolena na dvě části zpětně:

- za období od 01.01.2022 do 31.05.2022 - splatnost ke dni 15.06.2022,

- za období 01.06.2022 až 31.12.2022 – splatnost ke dni 15.01.2023.

V souvislosti s jeho zavedením je však nutno obecnímu úřadu údaje plátců poplatku nově ohlásit:

Formulář - Ohlášení k místnímu poplatku (PDF)   (WORD)

S přechodem na nový systém žádáme všechny, aby nehradili poplatky za svoz odpadu dříve, než obdrží podklady k platbě.


Svoz odpadu bude probíhat jako doposud. Čtrnáctidenní svoz v pátek v sudém kalendářním týdnu v části obce Krmelín (od Oprechtic až po silnici I. třídy I/58): ulice Benátská, Bělská, Boční, Brušperská, Fojtská, Hraniční, Kolmá, Konečná, Kostelní, Krátká, Lípová, Lomená, Luční, Lyskova, Místní, Na Brodě, Na Cigánce, Na Mečník, Na Nový svět, Na Rybníčku, Na Skalce, Na Svahu, Na Zátiší, Nad Hvozdem, Nová, Paskovská, Polní, Rovná, Spojná, Starodvorská, Stará cesta, Staroveská, Světlovská, Školní, U Paleska, V Březince, Včelařská, Vodárenská, V Zahradách, Zahradnická, Záhumenní, Za Křížem, Zdravotní

Harmonogram svozu odpadu - část Krmelín - ke stažení

Harmonogram svozu odpadu část Krmelín
Výše poplatků pro rok 2022 - část Krmelín:

Tabulka s výpočty - část Krmelín ve formátu PDF - ke stažení

Tabulka s výpočty část Krmelín ve formátu JPG
Výpočet poplatku - část Krmelín, tabulka v EXCEL - ke stažení


Čtrnáctidenní svoz v pátek v lichém kalendářním týdnu v části obce Světlov (od silnice I.třídy I/58 po konec obce směr Proskovice): ulice Hajní, Květná, Okrajní, Plk. Vávry, Proskovická, Příčná, Řadová, Slunná, U Černého lesa, U Kapličky, U Pískovny, Vilová, Výstavní

Harmonogram svozu odpadu - část Světlov - ke stažení

Harmonogram svozu odpadu - část Světlov
Výše poplatků pro rok 2022 - část Světlov:

Tabulku s výpočty - část Světlov ve formátu PDF - ke stažení

Tabulku s výpočty - část Světlov ve formátu JPG
Výpočet poplatku část Světlov tabulka v EXCEL - ke stažení

Aby se i nám poplatek za likvidaci odpadu neúměrně nezvyšoval, je zapotřebí důsledně třídit odpad tak, aby ho v naší domovní nádobě bylo co nejméně = aby naše nádoba vážila co nejméně. Obec je připravena reagovat na zvýšené třídění přidáním nádob na separovaný odpad v jednotlivých „hnízdech“, rozšířit kapacitu i otevírací dobu sběrného místa v areálu na ulici Zahradnické.


Komunální odpad a další odpady v obecním systému -
info k výši poplatků

Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. Veškerý komunální odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob je obec povinna přebrat, pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu (nebezpečného, papíru, plastů, sklad, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 01.01.2025 také textilu) určit místa k jeho odkládání. Tyto odděleně soustřeďované recyklovatelné složky odpadu by měly v roce 2025 tvořit alespoň 60 % z celkového množství odpadu. 

Výše místního poplatku za odkládání odpadu z nemovitostí vychází z nákladů obce na svoz komunálního odpadu od obyvatel obce. Podstatnou část nákladů, které obec platí, tvoří poplatek za ukládání směsného odpadu na skládku. Zatímco v roce 2020 byl poplatek (skládkovné) 500,- Kč/t, do roku 2030 tento poplatek postupně vzroste až na cca 1850,- Kč/t. Tyto ceny budou platit v případě, že vyprodukujeme v dalších letech stále stejné množství směsného odpadu na jednoho obyvatele za rok (viz tabulka):
 

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Předpoklad poplatku Kč

500

527

560

652

760

838

925

1020

1100

1850


V případě, že budeme důsledně třídit a snižovat množství směsného komunálního odpadu dle tabulky z 200/kg na obyvatele v roce 2021 až na 120 kg na obyvatele v roce 2029 (tabulka níže), zůstane nám cena 500 Kč/t – to znamená, že se nám poplatek nebude z titulu skládkovného zvyšovat:

 Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Množství  odpadu na obyvatele v tunách

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12


Dostaneme-li se však jako obec v jednotlivých letech nad stanovený výše uvedený limit, cena za ukládání 1 tuny na skládku bude stoupat:
 

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Poplatek Kč

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850


Je tedy velmi důležité, nechceme-li, aby se i nám poplatek za likvidaci odpadu neúměrně zvyšoval, důsledně třídit odpad tak, aby ho v naší domovní nádobě bylo co nejméně = aby naše nádoba vážila co nejméně. Aby se na skládku za celou obec vyvážela co nejmenší hmotnost odpadu v tunách a co nejvíce odpadu se vytřídilo. Neznamená to však, že budeme místo důsledného třídění odpad likvidovat doma v kamnech anebo vyvážet za obec do příkopek a remízků. Obec je připravena reagovat na zvýšené třídění přidáním nádob na separovaný odpad v jednotlivých „hnízdech“, rozšířit kapacitu i otevírací dobu sběrného místa v areálu na ulici Zahradnické.

Věříme, že systém místního poplatku za odkládání odpadu dle vyprodukovaného množství bude pro vás motivační, že budete i nadále zodpovědně třídit, aby se nám nezvyšovala hmotnost směsného odpadu.

Děkujeme za pochopení