Navigace

Obsah


Komunální odpad a další odpady v obecním systému -
info k výši poplatků

Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. Veškerý komunální odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob je obec povinna přebrat, pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu (nebezpečného, papíru, plastů, sklad, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 01.01.2025 také textilu) určit místa k jeho odkládání. Tyto odděleně soustřeďované recyklovatelné složky odpadu by měly v roce 2025 tvořit alespoň 60 % z celkového množství odpadu. 

Výše místního poplatku za odkládání odpadu z nemovitostí vychází z nákladů obce na svoz komunálního odpadu od obyvatel obce. Podstatnou část nákladů, které obec platí, tvoří poplatek za ukládání směsného odpadu na skládku. Zatímco v roce 2020 byl poplatek (skládkovné) 500,- Kč/t, do roku 2030 tento poplatek postupně vzroste až na cca 1850,- Kč/t. Tyto ceny budou platit v případě, že vyprodukujeme v dalších letech stále stejné množství směsného odpadu na jednoho obyvatele za rok (viz tabulka):
 

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Předpoklad poplatku Kč

500

527

560

652

760

838

925

1020

1100

1850


V případě, že budeme důsledně třídit a snižovat množství směsného komunálního odpadu dle tabulky z 200/kg na obyvatele v roce 2021 až na 120 kg na obyvatele v roce 2029 (tabulka níže), zůstane nám cena 500 Kč/t – to znamená, že se nám poplatek nebude z titulu skládkovného zvyšovat:

 Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Množství  odpadu na obyvatele v tunách

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12


Dostaneme-li se však jako obec v jednotlivých letech nad stanovený výše uvedený limit, cena za ukládání 1 tuny na skládku bude stoupat:
 

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Poplatek Kč

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850


Je tedy velmi důležité, nechceme-li, aby se i nám poplatek za likvidaci odpadu neúměrně zvyšoval, důsledně třídit odpad tak, aby ho v naší domovní nádobě bylo co nejméně = aby naše nádoba vážila co nejméně. Aby se na skládku za celou obec vyvážela co nejmenší hmotnost odpadu v tunách a co nejvíce odpadu se vytřídilo. Neznamená to však, že budeme místo důsledného třídění odpad likvidovat doma v kamnech anebo vyvážet za obec do příkopek a remízků. Obec je připravena reagovat na zvýšené třídění přidáním nádob na separovaný odpad v jednotlivých „hnízdech“, rozšířit kapacitu i otevírací dobu sběrného místa v areálu na ulici Zahradnické.

Věříme, že systém místního poplatku za odkládání odpadu dle vyprodukovaného množství bude pro vás motivační, že budete i nadále zodpovědně třídit, aby se nám nezvyšovala hmotnost směsného odpadu.

Děkujeme za pochopení.