Navigace

Obsah

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Typ: ostatní
sazebník obce Krmelín od 1.5.2016


Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací obce Krmelín - ke stažení 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací obce Krmelín podepsaný       - ke stažení

Sazebník úhrad
 

Obec Krmelín podle § 5 odst. 1 písmeno f) zákona o svobodném přístupu k informacím stanovuje ve smyslu § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1. 5. 2016 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

  1. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):

Černobílá:

  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 -  2,00 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát  A4 – 3,00 Kč
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 – 3,00 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát  A3 -  4,00 Kč   

 

         Barevná :

  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 - 3,00 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát  A4 – 6,00 Kč

        

Cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku

formát A4

černobílý 2,00 Kč/stránka

barevný  3,00 Kč/stránka

Za poskytnutí kopie v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.

B.Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):

- jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) - podle pořizovací ceny

C.Náklady na odeslání informací (1 ks):

  • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
  • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.


D.Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

Za každou započatou hodinu práce referenta – 200,- Kč

 

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem nahoru.

 

E. Osvobození od úhrady nákladů

Úhrada nákladů za poskytnutí informací se nepožaduje v těchto případech:

- pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním      informace celkově kratším než 1 hodina

- pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození  
  jednomu
 žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč,
  poskytuje se
 informace bezplatně. Pokud však budou obdobné informace týmž
  žadatelem
 požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na
  poskytnut
 informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

 

Forma úhrady:

Hotově – v pokladně na obci Krmelín
Převodním příkazem – na číslo účtu: 1681981389/0800

Variabilní symbol = číslo zákona + číslo jednací

Variabilní symbol bude žadateli sdělen příslušným povinným subjektem.
Obec Krmelín obdrží příjmy za poskytování informací na účet

 

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Tento sazebník se stanovuje od 1. května 2016 pro obec Krmelín.

 


Vytvořeno: 3. 5. 2016
Poslední aktualizace: 3. 5. 2016 00:00
Autor: Správce Webu