Navigace

Obsah

Knihovní řád
Obecní knihovny Krmelín

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny Krmelín, schválenou zastupitelstvem podle ustanovení §84 odst.2 písm.e) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.257/2001 Sb., knihovním zákonem, vydávám tento knihovní řád.

I. Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

    Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.257/2001 Sb.( knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené §2,4 a 14 knihovního zákona.
 

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména :
    a)    výpůjční služby
    b)    meziknihovní služby
    c)    informační služby
        ca)    informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
        cb)    informace z oblasti veřejné správy
        cc)    ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
        cd)    přístup na internet

2.    Služby uvedené v odst. 1. tohoto Knihovního řádu dále jen (KŘ) poskytuje bezplatně

3.    Knihovna poskytuje tyto placené služby: kopírování, meziknihovní služby, registrační poplatky v souladu s požadavkem§4, odst.2 až 4 zák.č. 257/2001 Sb.,knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše  skutečně vynaložených nákladů.

4.    Veškeré finanční částky( manipulační poplatky, sankční poplatky a pod) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

1.    Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická, nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2.    Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje : jméno, příjmení, bydliště, datum narození, popř. tel. Spojení.

3.    Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4.    Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Čl. 4 
Zpracování osobních údajů

1.    Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem vedení evidence uživatelů knihovny a jimi vypůjčených knih při poskytování knihovnických služeb v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a dále v oprávněném zájmu města pro ochranu svého majetku a pro zajištění výběru odpovídajícího poplatku.

2.    Knihovna zpracovává 
(1)    identifikační a kontaktní údaje získané od uživatele při registraci (jméno, příjmení, bydliště, datum narození, kontaktní telefon a email)
(2)    údaje získané v průběhu poskytování knihovnických služeb (historie vypůjčených knih a dokumentů)

3  Knihovna zpracovává výše uvedené osobní údaje po celou dobu platné registrace uživatele s následnou archivací v délce 1 roku. Po uplynutí této doby je možné další zpracování pouze s písemným souhlasem uživatele.

4  Zpracování provádějí výhradně zaměstnanci obecní knihovny, údaje nejsou poskytovány jinému subjektu k dalšímu zpracování. 

5  Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to vždy při technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků zákona o ochraně osobních údajů.

 

Čl. 5
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1.    Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.    Jestli-že uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně, nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3.    Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně, nebo ústně knihovníkovi.
 

Čl. 6
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1.    Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2.    Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.    Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

4.    Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jak neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5.    Získané informace data( v jakékoliv formě na jakémkoliv médiu)slouží výhradně k osobním potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat( ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6.    Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb. ,autorský zákon)


III. Výpůjční řád

Čl. 7
Zpřístupňované knihovní dokumenty

1.    Knihovna půjčuje knihovní dokumenty(dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny, prostřednictvím mezi knihovních služeb, nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2.    Mezi knihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle §14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 

Čl. 8
Rozhodnutí o půjčování

1.    Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl.6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů :

a)    kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

b)    které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

c)    jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

d)    které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím mezi knihovní
výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
 

Čl. 9
Postupy při půjčování

1.    Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2.    Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu, písemně, SMS, automatickou rezervací.
 

Čl. 10
Výpůjční lhůty

1.    Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Může být prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
2.    Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 

Čl. 11
Vrácení vypůjčeného dokumentu

1.    Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu při ztrátě dokumentu.

2.    Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 

Čl. 12
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1.    Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2.    Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

3.    Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokumente stanovené lhůtě, účtuje knihovna poplatek z prodlení.

4.    Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

5.    Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení knihovního řádu

Čl. 13
Ztráty a náhrady

1.    Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu, nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.    O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody do původního stavu obstaráním náhradního výtisku, téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě, nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné, nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3.    Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.    Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 14
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.    Poplatek z prodlení :
a)    povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2.    Vymáhání nevrácených výpůjček :
a)    nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po 4 bezvýsledných upomínkách( z nichž poslední je doporučený dopis Obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3.    Ztráta průkazu uživatele :
a)    za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti( původní nebo obnovené se účtuje manipulační poplatek)

 

Čl. 15
Náhrada všeobecných škod

1.    Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo, nebo zanedbáním povinností( podle občanského zákoníku §442,odst.2,kde se stanoví :“ Škoda se hradí v penězích, žádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“)

2.    Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

1.    Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny

2.    Nedílnou součástí KŘ je příloha

3.    Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou


VI. Příloha knihovního řádu

Ceník služeb - přechod na stránku ceník služeb