Navigace

Obsah

Souhrné informace k odpadům v obci Krmelín od r. 2022

Typ: ostatní
Obecní úřad informuje


Obec Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín

Informace obce o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krmelín

1.  Třídění komunálního odpadu

(1) Komunální odpad se třídí na složky:

 • a)  Biologické odpady rostlinného původu
 • b)  Papír
 • c)  Plasty včetně PET láhví a nápojových kartonů
 • d)  Sklo
 • e)  Kovy
 • f)  Nebezpečný odpad
 • g)  Objemný odpad
 • h)  Textil
 • i)  Směsný komunální odpad
 • j)  Jedlé tuky a oleje

(2)  Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1) písm. a), b), c), d), e), f), g) h) a j).

2.   Shromažďování tříděného odpadu

(1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

(2) Zvláštní sběrné nádoby na složky dle článku 2, odst. 1, písm. b), c), d) a h) jsou umístěny:

 • naproti sběrného místa na ulici Zahradnická, čp. 375, parc. č. 842/3
 • na ploše u výjezdu z ulice Stará cesta na silnici II/486, parc. č. 1047/26
 • na parkovišti u silnice I/58, Světlov, pozemek parc. č. 1047/43
 • v křižovatce ulic Paskovská a Záhumenní, parc. č. 950/3
 • v křižovatce ulic Záhumenní a Vodárenská, parc. č. 926/1
 • u budovy střediska chovatelů, Brušperská čp. 106

Zvláštní sběrné nádoby podle písm. a) jsou umístěny:

 • individuálně u rodinných domů
 • 1 kus kontejneru je umístěn u bývalé autolakovny na ulici Zahradnická, č. p. 375, p. č. 842/3

Zvláštní sběrná nádoba podle písm. e) je umístěna:

 • u bývalé autolakovny na ulici Zahradnická, č. p. 375 – po dohodě s pracovníky obecního úřadu

Zvláštní sběrné nádoby podle písm. j) jsou umístěny:

 • naproti sběrného místa na ulici Zahradnická u č. p. 375, parc. č. 789
 • na ploše u výjezdu z ulice Stará cesta na silnici II/486, parc. č. 1047/26
 • na parkovišti u silnice I/58, Světlov, pozemek parc. č. 1047/43
 • na ploše vedle střediska Svazu chovatelů na ulici Brušperské č. p. 106.

(3)  Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy

 • biologické odpady – barva hnědá, s výjimkou kontejneru u bývalé autolakovny
 • papír – barva modrá
 • plasty, PET láhve, nápojové kartony – barva žlutá
 • sklo – barva zelená
 • kovy – kontejner
 • jedlé tuky a oleje – barva zelená.

(4)  Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

3.  Sběr a svoz nebezpečných odpadů

(1)  Sběr a svoz nebezpečných odpadů je zajišťován dvakrát ročně Obecním úřadem Krmelín jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v obecním zpravodaji, v místním rozhlase a na internetu.

(2)  Shromažďování nebezpečných odpadů podléhá požadavkům stanoveným v článku 2, odst. 4.

4.  Sběr a svoz objemného odpadu

(1)  Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob. Objemným odpadem nejsou pneumatiky.

(2)  Sběr objemného odpadu je zajišťován obecním úřadem celoročně jeho odebráním do zvláštních sběrných nádob, k tomuto účelu určených, umístěných v areálu sběrného místa, ulice Zahradnická, Krmelín, u objektu čp. 375. Informace o provozní době sběrného místa jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, v obecním zpravodaji, v místním rozhlase a na internetu.

(3)  Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v článku 2, odst. 4.

5.  Shromažďování směsného komunálního odpadu

(1)  Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí typizované sběrné nádoby – popelnice, kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu a odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích v obci Krmelín, sloužící pro odklad drobného směsného komunálního odpadu.

(2)  Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

6.  Nakládání se stavebním odpadem

(1)  Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

(2)  Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

7.  Přestupky

(1)  Porušení povinností upravujících oblast nakládání s odpadem lze uložit pokuty.

Krmelín, prosinec 2021


V sekci Úřední deska/ Směsný komunální odpad 2022 jsou informace ke stanovení poplatku od ledna 2022.

V souvislosti s jeho zavedením je však nutno obecnímu úřadu údaje plátců poplatku nově ohlásit:

Formulář - Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku (PDF)   (EXCEL)

Dále jsou zde uvedeny svozové oblasti pro části obce Krmelín a Světlov, harmonogramy svozu odpadů a výpočty poplatků dle dané oblasti.


Komunální odpad a další odpady v obecním systému

Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. Veškerý komunální odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob je obec povinna přebrat, pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu (nebezpečného, papíru, plastů, sklad, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 01.01.2025 také textilu) určit místa k jeho odkládání. Tyto odděleně soustřeďované recyklovatelné složky odpadu by měly v roce 2025 tvořit alespoň 60 % z celkového množství odpadu. 

Výše místního poplatku za odkládání odpadu z nemovitostí vychází z nákladů obce na svoz komunálního odpadu od obyvatel obce. Podstatnou část nákladů, které obec platí, tvoří poplatek za ukládání směsného odpadu na skládku. Zatímco v roce 2020 byl poplatek (skládkovné) 500,- Kč/t, do roku 2030 tento poplatek postupně vzroste až na cca 1850,- Kč/t. Tyto ceny budou platit v případě, že vyprodukujeme v dalších letech stále stejné množství směsného odpadu na jednoho obyvatele za rok (viz tabulka):
 

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Předpoklad poplatku Kč

500

527

560

652

760

838

925

1020

1100

1850


V případě, že budeme důsledně třídit a snižovat množství směsného komunálního odpadu dle tabulky z 200/kg na obyvatele v roce 2021 až na 120 kg na obyvatele v roce 2029 (tabulka níže), zůstane nám cena 500 Kč/t – to znamená, že se nám poplatek nebude z titulu skládkovného zvyšovat:

 Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

 Množství  odpadu na obyvatele v tunách

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12


Dostaneme-li se však jako obec v jednotlivých letech nad stanovený výše uvedený limit, cena za ukládání 1 tuny na skládku bude stoupat:
 

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Poplatek Kč

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850


Je tedy velmi důležité, nechceme-li, aby se i nám poplatek za likvidaci odpadu neúměrně zvyšoval, důsledně třídit odpad tak, aby ho v naší domovní nádobě bylo co nejméně = aby naše nádoba vážila co nejméně. Aby se na skládku za celou obec vyvážela co nejmenší hmotnost odpadu v tunách a co nejvíce odpadu se vytřídilo. Neznamená to však, že budeme místo důsledného třídění odpad likvidovat doma v kamnech anebo vyvážet za obec do příkopek a remízků. Obec je připravena reagovat na zvýšené třídění přidáním nádob na separovaný odpad v jednotlivých „hnízdech“, rozšířit kapacitu i otevírací dobu sběrného místa v areálu na ulici Zahradnické.

Věříme, že systém místního poplatku za odkládání odpadu dle vyprodukovaného množství bude pro vás motivační, že budete i nadále zodpovědně třídit, aby se nám nezvyšovala hmotnost směsného odpadu.

Děkujeme za pochopení.

 

Biologicky rozložitelný odpad

patří mezi odděleně soustřeďované znovupoužitelné složky odpadu (tráva. listí, spadané ovoce, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z kořenáčů, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před jejich tepelnou úpravou, skořápky ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů – nadrcený či nastříhaný apod.). Biologicky rozložitelný odpad lze odložit do domácích kompostérů, případně sjednat svoz ze speciálních hnědých nádob u svozové firmy (možné prostřednictvím obecního úřadu). Tuto službu zajištuje OZO Ostrava s. r. o. v období od 01.04. do 30.11. běžného roku (poslední svoz připadá vždy na listopad). Od roku 2022 přechází registrace i úhrada tohoto typu svozu odpadu plně pod svozovou společnost OZO Ostrava s. r. o., stávajícím uživatelům či případným novým zájemcům budou začátkem roku 2022 dodány nové smlouvy na svoz bioodpadu.

Celoročně je možné bioodpad zdarma odložit v areálu sběrného místa na ulici Zahradnické, otevírací doba:

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA (1. 4. – 31. 10., v letním období )

pondělí, středa, pátek                                             7 –   9 hodin
čtvrtek                                                                       16 – 18 hodin
sobota                                                                          9 – 11 hodin

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA (1. 11. – 31. 03., v zimním období)

pondělí                                                                        8 – 9 hodin
sobota                                                                          8 – 9 hodin

Pokud se potřebujete zbavit odpadu mimo termíny svozu velkoobjemového odpadu, prosím nejlépe o domluvu předem. Tato je možná na telefon. čísle +420 730 134 134.

Co sem nepatří:

kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, maso, kosti, zbytky vařených potravin), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení …)


Vytvořeno: 31. 12. 2021
Poslední aktualizace: 31. 12. 2021 12:52
Autor: Správce Webu