Navigace

Obsah

Nabídka práce - kníhovník

Typ: ostatní
v obci Fryčovice

Nabídka ke stažení

OBEC FRYČOVICE
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO KNIHOVNÍKA

Zaměstnavatel:  Obec Fryčovice, se sídlem č. p. 83, 739 45  Fryčovice
                                  IČO 00296635

Předpokládaný nástup: 1. prosince 2021, se zkušební dobou 3 měsíce

Zaměstnavatel je ochoten vyčkat na ukončení současného pracovního
poměru uchazeče.

Místo výkonu práce:  Obec Fryčovice

Platová třída: 9. platová třída, případně vyšší, podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Platový stupeň: Podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.

Pracovní doba:  40 hodin týdně (je možné sjednat kratší pracovní dobu pod rozsah
stanovený v § 79 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v
účinném znění)

Předpokládaná pracovní náplň:
-    komplexní zajištění provozu knihovny,  
-    poskytování služeb dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v účinném znění,
-    organizace knihovního fondu – profilování a aktualizace knihovního fondu,
-    pořádání katalogů podle standardů a stanovených metodik,
-    provádění výpůjčních služeb,
-    vedení agendy v informačním systému KOHA,
-    zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím vnitrostátních informačních zdrojů,
-    zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb,
-    příprava akcí pro děti i dospělé, např. Noc s Andersenem,
-    obsluha Knihobudek v obci,
-    aktivní účast na poradách knihoven v regionu,
-    kopírování a skenování pro veřejnost,
-    úklid prostor knihovny,
-    spolupráce s Obcí Fryčovice a plnění úkolů uložených Obcí Fryčovice;
-    spolupráce s příspěvkovými organizacemi Obce Fryčovice a spolky působícími na území obce Fryčovice.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
-    bezúhonná a plně svéprávná fyzická osoba, starší 18 let,
-    vzdělání středoškolské s maturitou nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské,
-    řidičský průkaz skupiny B,
-    dobrá znalost práce s PC – Word, Excel, webové prohlížeče, e-mail,
-    dobrá komunikativnost, vstřícnost k dětem i dospělým, plné nasazení, samostatnost, spolehlivost, schopnost čelit problémům, odolávat stresu a časovému tlaku,
-    organizační schopnosti,
-    časová flexibilita,
-    výhodou je vzdělání v oblasti knihovnictví, láska k literatuře a přehled v oblasti literatury pro děti i dospělé.

Přihláška musí obsahovat:
-    samotnou přihlášku – uvedení jména, příjmení, titulu, data a místa narození, místa trvalého pobytu (včetně kontaktní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, případně i datové schránky),
-    strukturovaný životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech),
-    koncepci vedení a rozvoje knihovny (v rozsahu max. 3 stran A4),
-    originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
-    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
-    písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení,
-    datum a podpis uchazeče.

Lhůta a adresa podání přihlášky:

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do 16:00 hodin dne 13. září 2021 na adresu provozovatele knihovny: Obec Fryčovice, se sídlem č. p. 83, 739 45 Fryčovice. Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ KNIHOVNÍK – NEOTVÍRAT.

Upozorňujeme, že přihláška musí být v této lhůtě doručena Obci Fryčovice. Nepostačí, aby byla v této lhůtě předána k poštovní přepravě.

Termín ústních pohovorů s uchazeči je předběžně určen na 21. září 2021.  

Konkrétní pokyny budou uchazeči zaslány na adresu elektronické pošty uchazeče, kterou uchazeč uvede v přihlášce. V případě, že jí neuvede, tak do datové schránky uchazeče, pokud jí má zřízenou, případně na kontaktní adresu, kterou uchazeč sdělí v přihlášce.

Uchazeč podáním přihlášky souhlasí s tím, že sám nese náklady, které mu vzniknou v souvislosti přihlášením a tímto výběrovým řízení, a dále s tím, že mu předložené dokumenty nebudou vráceny.

Obec Fryčovice si vyhrazuje právo rozhodnout, že s žádným z uchazečů nebude uzavřena pracovní smlouva.

Případné doplňující informace podá starosta Obce Fryčovice, pan Leo Volný, e-mail: frycoviceou@iol.cz, tel.: 606 083 906. Je možné se domluvit také na prohlídce knihovny a poskytnutí dalších informací.

Ve Fryčovicích dne 25. srpna 2021


Leo Volný
starosta Obce Fryčovice

 


Příloha

Vytvořeno: 27. 8. 2021
Poslední aktualizace: 17. 9. 2021 15:27
Autor: Správce Webu